ANBI

De Monumentenstichting Baet en Borgh is sedert 1 oktober 2010 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Stichting Baet en Borgh onder voorwaarden in aftrek mogen worden gebracht op uw aangiften voor de Inkomstenbelasting of de Vennootschapsbelasting. Stichting Baet en Borgh is bij de belastingdienst geregistreerd onder nummer 0077.36.216 en bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41056433.

RSIN: 007736216

Voor het opnemen van contact met de Monumentenstichting Baet en Borgh klik op contact.

De namen van de bestuursleden vindt u onderbestuur. De leden van het bestuur ontvangen GEEN beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het doel van de Monumentenstichting Baet en Borgh het restaureren, onderhouden en exploiteren van cultuurmonumenten welke haar eigendom zijn dan wel haar in beheer zijn gegeven waaronder stoomgemaal De Tuut . Tevens het beheren en exploiteren van een collectie verbrandingsmotoren in een museumgebouw.

Het vermogen van de Monumentenstichting Baet en Borgh wordt gevormd door:

Het stichtingskapitaal;

Subsidies en donaties;

Erfstellingen, legaten en schenkingen;

Eventueel andere verkrijgingen en baten.

 

Met de verkregen middelen worden de bij de Monumentenstichting Baet en Borgh in eigendom en/of beheer zijnde monumenten en musea in stand gehouden en wordt er voor zorg gedragen dat deze voor het publiek op daartoe aangegeven tijdstippen te bezichtigen zijn.

De financiële samenvatting over 2015/2016/2017 vindt u hier

De jaarrekening 2016 vindt u hier.

De jaarrekening 2017 vindt u hier.

De jaarrekening 2018 vindt u hier.

 

Baet en Borgh is een culturele ANBI

Doet u een gift aan 1 of meer culturele ANBI's? Vanaf 2012 mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250.

Doet u zowel een gewone gift als een periodieke gift aan een culturele ANBI? Ook dan is het bedrag van de verhoging maximaal € 1.250.